Eucharystia: najskuteczniejszy pokarm powołania.

św. Jan Bosko
 
REGULAMIN SAMORZąDU

Samorząd wychowanków w systemie wychowawczym św. Jana Bosko pełni ważną rolę.

Święty Wychowawca formował animatorów młodzieży spośród samej młodzieży.

W ten sposób młodzi ludzie przejmowali współodpowiedzialność za swoje wzrastanie,

także w wierze.

 

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY

TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W SZCZECINIE
 
Rok Szkolny 2018/2019.
 
 
&1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Młodzieżowa Rada Bursy (MRB) jest jednym z organów   Towarzystwa Salezjańskiego.
2. Młodzieżową Radę Bursy Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie stanowi młodzież wybierana w głosowaniu tajnym na początku roku szkolnego przez mieszkańców bursy.
3. Kadencja MRB trwa przez okres roku szkolnego; pełniący funkcje mogą ją pełnić przez dwie kadencje.
4. W skład MRB wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i skarbnik.
5. MRB może powoływać sekcje zainteresowań, komisję gospodarczą, kulturalną i sportową – w porozumieniu z opiekunem MRB.
6. MRB może powołać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między wychowankami (z udziałem pedagoga).
7. Członkowie MRB spotykają się na zebraniach organizacyjnych nie rzadziej niż raz  w miesiącu (zebrania mogą być organizowane z inicjatywy jej opiekuna lub członków),zebrania są protokołowane.
8. MRB wszelkie działania i decyzje konsultuje ze swoim opiekunem i rozlicza się z wykonania podjętych zadań.
 
&2. CELE DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY
 
1. Uczestnictwo wychowanków w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
2. Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności bursy.
3. Przyjmowanie współodpowiedzialności za bursę.
4. Stwarzanie warunków do współdziałania, samooceny, samodyscypliny i szeroko rozumianej aktywności wychowanków.
5. Podejmowanie prac społecznie użytecznych na rzecz bursy wraz  z pozostałymi wychowankami.
 
&3. ZADANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY
 
1. Współpraca i współdziałanie z władzami Bursy Towarzystwa Salezjańskiego, Radą Pedagogiczną, pedagogiem i reprezentowanie interesów, opinii i zdania całej społeczności młodzieży przed             w/w Organami.
2. Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków.
3. Organizowanie społeczności bursy w celu optymalnej realizacji zadań stawianej przed wychowankami.
4. Współudział w organizowaniu czasu wolnego.
5. Dbałość o sprzęt i mienie bursy.
6. Organizowanie, przeprowadzanie i ocena konkursu czystości pod kierunkiem ks. Piotra oraz opiekowanie się kawiarenką i prowadzenie w niej sklepiku dla całej społeczności bursy.
7. Ustalenie rocznego planu pracy MRB ze wskazaniem celów i kierunków działania.
8. Motywowanie wychowanków bursy do przestrzegania zasad regulaminu oraz rozkładu dnia w bursie.
9. Kultywowanie tradycji patriotycznych i religijnych.
 
&4. UPRAWNIENIA MŁODZIEŻOWEJ RADY BURSY
 
1. Prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo – wychowawczym.
2. Prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań jeśli nie narusza   to dobra innych osób.
3. Prawo do pomocy w przypadku trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych.
4. Prawo do organizowania imprez okolicznościowych i innych form działalności zgodnie ze swoimi kompetencjami.
5. MRB ma prawo głosu w sprawach wychowawczych i organizacyjnych bursy.
6. MRB ma prawo wnioskować o nagrody i kary dla mieszkańców.
 
 
Opracowała:  mgr Jolanta Ziółkowska.
Opiekun Młodzieżowej Rady Bursy: mgr Łukasz Licak
Zatwierdził: Dyrektor Bursy ks. mgr Łukasz Piskuła SDB
 

 

 

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 26 tel. 48-35-123, fax 485-48-84

mail: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

 
 
Menu główne
Start
Wychowawcy
Sekretariat
Nabór
Wychowankowie
Statut
Regulaminy
Aktualności
Linki
Facebook
.
Kalendarium
Dni wyjazdowe
Wydarzenia ważne
Rady i ZWB
.
Samorząd
O samorządzie
Regulamin
.
Koła zainteresowań
Formacja
Sport
Turystyka
Kultura
.
Pedagog
Pedagog
Dla Wychowanków
Dla Rodziców
.
Archiwum
O Archiwum
.
KONSULTACJE
Matematyka
.
 Bursa Towarzystwa Salezjańskiego 2007