Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969 

bursa-ts.szczecin.pl

Regulamin Bursy Salezjańskiej 

Podstawy prawne: 

 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230)

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

Statut Bursy Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie

 

§ 1. Informacje wstępne:

1. Bursa Towarzystwa Salezjańskiego jest prywatną placówką o charakterze chrześcijańskim prowadzoną przez Towarzystwo Salezjańskie dla młodzieży naszej szkoły i innych szkół ponadpodstawowych Szczecina.

2. Uczniowie korzystający z placówki mają obowiązek respektować jej religijno - wychowawczy charakter.

 3.Bursa jest przeznaczona dla tych wychowanków, którzy chcą się uczyć i przyjmują związane z tym obowiązki.

4.Sprawy niewyszczególnione w regulaminie regulują rozporządzenia Dyrekcji Bursy, Zespołu Wychowawczego oraz stosowne regulaminy.

 

§ 2. Organizacja życia w bursie:

Pobudka godz. 6:30

Modlitwy poranne, śniadanie w godz. od 7:00

Porządki w pokojach godz. 7:30

Obiad w godz. od 13:00 do 17:00, w piątki w godz. od 13:00 do 16:00

Studium ścisłe w godz. od 17.00 do 19.00

Kolacja w godz. od 19:00 ( dla później wracających z zajęć 19.45 )

Zajęcia rekreacyjne od godz. 19.30 - 21.30.

Toaleta wieczorna 21:30.

Cisza nocna w godz. od 22:00 do 06.30 .W godzinach ciszy nocnej bursa jest zamknięta. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do powrotu do bursy do godziny 21:00.

 

 § 3. Nauka własna:

1. Obowiązkowe studium ścisłe odbywa się w czasie przewidzianym w rozkładzie dnia.

2. W czasie trwania nauki obowiązuje cisza w pokojach i na korytarzach, wychowankowie przebywają w swoich pokojach. Czas przeznaczony na naukę należy wykorzystać efektywnie.

3. W uzasadnionych przypadkach wychowanek może być zwolniony z nauki własnej za zgodą wychowawcy lub dyrektora bursy.

4. Wychowankowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych w godzinach studium zwalniani są z nauki własnej na podstawie pisemnej informacji ze szkoły lub klubu sportowego. Każdorazowo wychowanek jest zobowiązany wpisywać się do księgi wyjść.

 

§ 4 Obowiązki wychowanka bursy. Wychowanek ma obowiązek:

1. Ściśle przestrzegać "Rozkład dnia"

2. Zapoznać się i przestrzega statut i regulaminy placówki.

3. Dokumentować na bieżąco swoje nieobecności.

4.Okazywać szacunek kierownictwu i wychowawcom, wykonywać ich polecenia

5.Tworzyć atmosferę życzliwości i przyjaźni, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom zła.

6.Czynnie uczestniczyć w życiu wspólnotowym, wykonywać prace społeczno - użyteczne i uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach.

7. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci.

8.Wychowanek ma obowiązek brać udział codziennie we wspólnych modlitwach, słówkach, cotygodniowej Mszy św. oraz spotkaniach wychowawczych i wspólnej rekreacji

9.Przezwyciężać błędy własne i kolegów, w przypadku nieporozumień szukać rozwiązań wspólnie z pedagogiem, wychowawcami lub dyrektorem.

10.Wypadki zachorowań niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi placówki, lub wychowawcy.

11.Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy.

12. Większe kwoty pieniężne i przedmioty wartościowe oddać dyrektorowi lub wychowawcy w depozyt.

13.Każdorazowe opuszczenie placówki należy zapisać w księdze wyjść, a po powrocie potwierdzić swoją obecność.

14.Pełnienie dyżurów na terenie bursy (obowiązki określa Regulamin dyżurnego bursy ).

15.Uczestniczyć we wszystkich wspólnych posiłkach.

 

§ 5. Wychowanek ma prawo do:

1. Poszanowania godności własnej.

2. Przejawiania własnej aktywności w organizowaniu różnych form życia kulturalnego w bursie.

3. Korzystać z zamieszkiwanej placówki na wzór własnego domu rodzinnego.

4. W wyznaczonym miejscu przygotować sobie i spożywać posiłki i gotować wodę

5. Jawnego, ale kulturalnego wyrażania swoich opinii dotyczących życia w bursie.

6.Przyjmować odwiedziny osób spoza placówki w miejscu do tego przeznaczonym do godziny 21.00 za wyłączną zgodą wychowawcy lub dyrektora bursy.

7.Korzystać z pomieszczeń rekreacyjnych w wyznaczonym czasie.

8.Czynnie uczestniczyć w życiu samorządowym placówki.

9.Dysponować czasem wolnym zgodnie z planem dnia.

10. Pozostałe prawa wychowanków reguluje Załącznik nr 2 Statutu BTS.

 

 

 § 6. Troska o mienie bursy:

1. Wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu wychowanek zobowiązany jest naprawić lub zniszczony sprzęt odkupić.

2. Dekorowanie sal i sypialni oraz dokonywanie zmian zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami estetycznymi może odbywać się za zgodą dyrektora, pedagoga lub wychowawcy.

3. Każdy wychowanek jest odpowiedzialny za całość powierzonego mu mienia bursy.

4. Mieszkańcy bursy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach:

a) dbać o czystość pokoju

b) codziennie wynosić śmieci

c) codziennie wycierać kurze i dbać o czystość mebli

d) codziennie zamieść podłogę.

5. Zabrania się wynoszenia naczyń za stołówki. Zachowanie się na stołówce określa Regulamin stołówki.

6.Regularne sprzątanie zajmowanych pomieszczeń - pokój, łazienka codziennie, raz w tygodniu porządki generalne obejmujące całą placówkę.

 

§ 7. Zasady bezpieczeństwa, higieny i zdrowia:

1. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w bursie i poza nim.

2. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż. W razie ogłoszenia alarmu pożarowego wszyscy wychowankowie opuszczają burse zostawiając otwarte drzwi od pokoju.

3. Nie można wychylać się z okien i siadać na parapetach.

4. Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu różnych czynności (prace na terenach zielonych, dyżury w stołówce itd.).

5. Nie można przechowywać w bursie środków mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.

6. Wychowankowie zobowiązani są posiadać własne lampki do czytania. Włączanie górnego światła podczas ciszy nocnej jest zabronione.

7. Zabrania się instalowania urządzeń elektrycznych w salach lub manipulowanie w gniazdkach elektrycznych. Wszelkie usterki elektryczne należy zgłaszać wychowawcy lub konserwatorowi.

8. Zabrania się palenia papierosów i e- papierosów na terenie bursy.

11. Zabrania się wnoszenia, posiadania i dystrybucji alkoholu i innych środków odurzających do bursy oraz przebywania w bursie będąc pod ich wpływem.

 

§ 8. Nagrody:

1. Za wzorowe wykonywanie powinności wychowanek może otrzymać:

a) pochwałę wychowawcy grupy,

b) pochwałę dyrektora placówki wobec grupy,

c) list pochwalny do rodziców,

d) nagrodę rzeczową.

 

 § 9. Kary:

1. Za naruszenie zasad regulaminu mieszkańca bursy wychowanek może otrzymać:

a) upomnienie lub naganę od wychowawcy grupy (z wpisem do dokumentacji grupy),

b) naganę dyrektora bursy (z powiadomieniem rodziców i szkoły),

c) naganę dyrektora bursy z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy mieszkańców (z powiadomieniem rodziców).

 

2. Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu wychowanek może:

a) utracić prawo do mieszkania w bursie na pewien czas,

b) zostać skreślony z listy mieszkańców,

c) zostać warunkowo przyjęty do bursy na następny rok szkolny.

 

3. Zespół Wychowawczy Bursy może wnioskować o skreślenie wychowanka z listy mieszkańców z pominięciem gradacji kar, gdy:

a. jego postępowanie zagraża bezpieczeństwu pozostałych wychowanków i innych osób i innych osób,

b. jest ono jedynym sposobem ochrony innych wychowanków przed przemocą i agresją z jego strony,

c. jego postępowanie może prowadzić do uzależnień, demoralizacji oraz innych przejawów patologii u mieszkańców internatu,

d. dopuścił się czynów o charakterze kryminalnym.

 

 4. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich wychowanków, każde nieuzasadnione, nawet nieumyślne włączenie alarmu pożarowego, skutkuje ukaraniem wychowanka karą przewidzianą w pkt. 1b, 1c lub 2a zgodnie z gradacją kar.

 

5. Rodzice wychowanka ukaranego naganą dyrektora bursy zobowiązani są do kontaktu z pedagogiem.

W przypadku otrzymania przez wychowanka nagany dyrektora bursy z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy mieszkańców bursy, rodzice wychowanka zobowiązani są do osobistego wstawiennictwa w bursie w przeciągu dwóch tygodni od decyzji ZWB w celu podpisania kontraktu. W przypadku niepodpisania kontraktu przez rodzica i wychowanka następuje skreślenie ucznia z listy mieszkańców bursy.

 

 § 10. Informacje dodatkowe:

1. W bursie można przechowywać tylko przedmioty konieczne do nauki i codziennego życia w bursie.

2. Nie należy w bursie przechowywać większych sum pieniędzy i wartościowych przedmiotów. W wypadku ich utraty lub zniszczenia bursa nie ponosi odpowiedzialności.

3. W piątek, przed opuszczeniem bursy, należy pozostawić porządek w pokojach, pusty kosz, na tapczanie pozostawić poduszkę i złożoną kołdrę jeśli są własnością bursy, wyłączyć z kontaktu urządzenia elektryczne oraz zgasić światło.

 

§ 11. Regulamin dyżurów :

1. Obowiązkiem każdego wychowanka jest pełnienie dyżurów na terenie bursy.

2. Grafiki dyżurów sporządza ks. asystent w uzgodnieniu z młodzieżą

3. Dyżurny, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków będzie ukarany zgodnie z gradacją kar.

4. Obowiązki dyżurnego zawiera Regulamin dyżurnego bursy

 

§12. Zatrierdzenie regulaminu

Powyższy regulamin Bursy Towarzystwa Salezjańskiego został zatwierdzony na przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2014 roku.